motosikletevi.com web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1) – MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üyelik bedelini ödemesi ve üye kullanıcı adı ve şifresinin kendisine ulaşmasından itibaren motosikletevi.com tarafından motosiklet, yedek parça ve aksesuar hizmeti veren firmalar, portföyünde bulunan ürünleri satmak ya da kiralamak isteyen gerçek/tüzel kişilere yönelik olarak üyelere sağlanan tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

2) – motosikletevi.com MÜŞTERİ’nin portföyüne eklediği tüm ilan bilgilerini ve resimleri sitenin formatına bağlı kalarak yayınlayacaktır. motosikletevi.com da kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, motosikletevi.com‘u sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3) – MÜŞTERİ’nin motosikletevi.com belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve motosikletevi.com kapsamı ve ücret bilgileri ayrıntılı olarak belirtilen ürün paketlerinden seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti Kredi Kartı veya EFT/havale suretiyle motosikletevi.com‘a ödemesi gerekmektedir. motosikletevi.com sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ’ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve motosikletevi.com işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle motosikletevi.com‘a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ motosikletevi.com üzerinden üyelere sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

4) – MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, motosiketevi.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, motosikletevi.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5) – motosikletevi.com isimli internet sitesinin amacı, motosiklet sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında insanların fayda ve kullanımına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden motosikletevi.com herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ’nin motosikletevi.com üzerinden satışa arz edeceği motosikletle ilgili tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta motosikletevi.com herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6) – MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının motosikletevi.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7) – MÜŞTERİ, motosikletevi.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde motosikletevi.com bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ye aynen rücu edilecektir.

8) – MÜŞTERİ, motosikletevi.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile motosikletevi.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde motosikletevi.com kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ ye aynen rücu edilir.

9) – MÜŞTERİ, motosikletevi.com üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların doğru olduğunu, motosikletevi.com üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin motosikletevi.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen motosikletevi.com tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için MÜŞTERİ’ye aynen rücu edilir.

10)- motosikletevi.com her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda motosikletevi.com sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ’ye iadesi ile sınırlıdır.

11)- MÜŞTERİ, motosikletevi.com üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 3.maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde motosikletevi.com‘da hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, motosikletevi.com tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca motosikletevi.com her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. motosikletevi.com internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

12)- MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda motosikletevi.com kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında motosikletevi.com hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

13)- MÜŞTERİ, motosikletevi.com vereceği ilanların, aksi duyurulmadığı sürece sadece motosikletevi.com internet sitesinde yayınlanacağını, yapılan anlaşmanın ve ödenen ücretin motosikletevi.com bağlı herhangi başka bir mecrada ilan kullanımını kapsamadığını peşinen kabul etmiştir.

14)- MÜŞTERİ, motosikletevi.com ait diğer yazılı ya da görsel mecralarla birlikte yapacağı olası kampanyaya katılması ya da oluşturacağı olası ürün paketini satın alması durumunda, bu ürünlerin diğer mecraların yayın koşullarına bağlı kalınarak kullanılabileceğini peşinen kabul etmiştir.

15)- MÜŞTERİ ile motosikletevi.com arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ’nin üyelik başvurusu formunun ve ödemenin eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde motosikletevi.com tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

16)- MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu adreste meydana gelen herhangi bir değişikliği yazılı olarak motosikletevi.com bildirmediği takdirde bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

17)-MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda “Kayıt Formu” başlığı altında verdiği telefon numaralarına/e-posta adresine, motosikletevi.com metin ve/veya görsel olarak(kampanya vb.) bilgilendirme yapmasını peşinen kabul etmiştir.

18)- İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.